VAMC bắt tay vào xử lý khối nợ xấu đang tồn đọng

VAMC bắt tay vào xử lý khối nợ xấu đang tồn đọng

Để tham gia ứng cử doanh nghiệp thẩm định giá cho VAMC, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ năng lực, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; bảng kê các chứng từ thẩm định giá và giá trị các tài sản được định giá theo các chứng thư định giá trong năm 2016.

Nghị định 61 được Chính phủ ban hành vào ngày 16/5, ban hành quy chế chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm có giá trị lớn (từ 100 tỷ đồng trở lên). Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2017.

Nhờ Nghị định 61, VAMC sẽ dễ dàng tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xử lý nợ xấu đã mua. Theo đó, Nghị định quy định 3 trường hợp phải thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu như sau:

Thứ nhất, khoản nợ xấu được VAMC mua theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt mà khi xác định giá khởi điểm để đấu giá VAMC không thỏa thuận được với tổ chức tín dụng bán nợ về giá khởi điểm.Thứ hai, khoản nợ xấu được VAMC mua theo giá trị thị trường.Thứ ba, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu mà khi xác định giá khởi điểm để đấu giá, VAMC không thỏa thuận được với bên bảo đảm về giá khởi điểm.

Sau khi doanh nghiệp thẩm định tiến hành thẩm định khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, VAMC sẽ quyết định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu khi bán đấu giá lần đầu theo nguyên tắc giá khởi điểm không thấp hơn giá trị khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo kết quả thẩm định giá.

Ngoài ra, VAMC được phép giảm giá khởi điểm trong trường hợp đấu giá không thành. Cụ thể, trường hợp bán đấu giá lần đầu khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu không thành, VAMC sẽ thỏa thuận lại với tổ chức tín dụng hoặc bên bảo đảm về việc giảm giá khởi điểm của khoản nợ xấu trong trường hợp tiếp tục bán đấu giá. Nếu không thỏa thuận được, VAMC sẽ quyết định giá khởi điểm của khoản nợ xấu. Theo nguyên tắc chung, mỗi lần giảm không quá 10% giá khởi điểm của lần đấu giá không thành liền trước đó.